ERP systém HELIOS a controlling

Prečo controlling?

Pojem controlling vo firme zahŕňa všetko, čo je potrebné plánovať, kontrolovať, vyhodnocovať a riadiť. Manažéri na rôznych úrovniach riadenia požadujú čoraz viac informácií potrebných k cieľom firmy.

Obvykle ide o ekonomické a finančné hodnotenie jednotlivých činností, výrobkov, podnikových útvarov, zákaziek, obchodných aktivít alebo zákazníkov. Okrem detailných výsledoviek (náklady, výnosy) sa požadujú aj hodnotenie vypočítaných ukazovateľov, podľa rôznych fyzikálnych jednotiek z prevádzkových evidencií (hod, km, mth, Gj, t). Zaujímavé je aj vyhodnocovanie efektivity práce jednotlivých zamestnancov, obchodných zástupcov. Hodnotenie správania zákazníkov možno využiť pre lepšie zacielenie na trhu. Pre riadenie výroby je možné využiť prevádzkových ukazovateľov jednotlivých výrobných liniek, v doprave zase hodnotenia konkrétnych vozidiel a mechanizmov.


Ako na to?

Controllingový prístup sa začína uplatňovať aj v menších a stredných firmách. S jeho zavedením vo vašej spoločnosti vám radi pomôžeme. Je to vždy otázka ceny a času pre získavanie potrebných biznis informácií. Na začiatku zavádzania controllingu vždy stojí otázky, ktoré ukazovatele a hodnotenia sú pre vašu spoločnosť na jednotlivých úrovniach riadenia potrebné a ako ich budeme v praxi získavať. Neexistuje univerzálna controlling, ide vždy o konkrétne riešenia pre konkrétneho zákazníka. Jednoducho povedané, je potreba svoj biznis poznať a systém vyhodnocovania navrhovať podľa toho.

Controlling sa zavádza postupne. Najskôr je potrebné stanoviť ciele a rozsah controllingu a ak je to možné, prispôsobiť im implementáciu podnikového ERP systému. Stanovujú sa špecifické metodiky a pracovné postupy pre jednotlivé evidencie ekonomiky, výroby, logistiky a obchodu. Nie všetky potrebné informácie možno ľahko získať priamo z účtovníctva a prevádzkových evidenciou. Máme bohaté skúsenosti so získavaním informácií náhradnými metódami, napríklad výpočtom z dostupných dát. K týmto účelom nám slúžia aj vlastné špecializované aplikácie pre vnútropodnikové prevody a rozpady réžiou a kalkulácie. Typickým príkladom môžu byť dodatočné rozpady miezd podľa výrobných podkladov (pracovných výkazov).


Zber dát pre controlling

Našim cieľom je získavanie relevantných informácií pre controlling maximálne zjednodušiť a zefektívniť. Náš zákazník, sa má venovať svojej práci, ktorá mu prináša profit a nie zložitému zberu informácií pre reporty. Controlling má pomáhať pri práci a nie brzdiť. Dáta pre vyhodnotenie preto získavame nielen z podnikového ERP systému, ale aj z ďalších dátových zdrojov. Ide napríklad o rôzne webové a mobilné aplikácie, používané programy pre výrobu, obchod a logistiku. Štandardné je napríklad import z MS Excelu. Možno povedať, že ide o dátovú integráciu z rôznych zdrojov pre vyhodnocovanie.


Reporting

Posledným krokom zavádzanie controllingu je riešenie zobrazenie výsledkov podľa pracovných pozícií jednotlivých užívateľov a ich oprávnenia. Tie možno v ERP systéme HELIOS zobrazovať v prehľadoch s pohľadom na účtovné detail, v kontingenčných tabuľkách a v grafoch. Na výpočet štruktúrovaných výsledkových zostáv a prehľadov hospodárskych výsledkov používame v systéme Helios vlastné programové doplnky, ktoré umožňujú z vypočítaných výsledkov pohľad na prvotné doklady účtovníctva a logistiky. Na vytváranie výsledných reportov controllingu sa môže použiť aj webové rozhranie a ďalšie manažérske programy. Obvyklá je aj prezentácia výsledkov v prostredí MS Excel.