HELIOS Orange – podnikový informačný systém

HELIOS Orange je najrozšírenejší podnikový informačný systém v segmente stredne veľkých spoločností v ČR a SR. Poskytuje dokonalý a aktuálny prehľad o situácii v spoločnosti, automatizuje rutinné operácie, zefektívňuje prevádzku a znižuje náklady.

  • Viac ako 7000 inštalácií v Českej a Slovenskej republike
  • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
  • Orientácia na kvalitu a garanciu supportu
  • Nadštandardné podpora a forma manažérskeho reportingu
  • Pokročilé nástroje pre úpravu a prispôsobenie IS podľa potrieb klienta
Čo je to HELIOS Orange

edícia iNUVIO?

HELIOS Orange edícia iNUVIO je nová generácia informačného systému.

Oveľa efektívnejšie, oveľa zrozumiteľnejšie. Dôležité akcie sú rýchlejšie dostupné a potrebné informácie sa zobrazujú vo chvíli, keď ich potrebujete. Všetko vďaka úzkej spolupráci Asseco Solutions so zákazníkmi. Iba tým mohla vzniknúť nová edícia obľúbeného informačného systému HELIOS Orange.

Prostredie systému si každý užívateľ môže upraviť celkom podľa svojich individuálnych potrieb a zvyklostí. Príjemné, personifikované prostredie je k dispozícii vďaka novým vlastnostiam umožňujúcim definovať individuálne pracovné prostredie ako po obsahovej, tak vizuálnej stránke.


Nová ergonómia užívateľského prostredia poskytuje užívateľovi komfortnejšie, príjemnejšie a predovšetkým jednoduchšie ovládanie systému. Vyššia rýchlosť a prehľadnosť je dosiahnutá vďaka novým funkciám, ako napr. Dashboardy, fulltextové vyhľadávanie či úplne prepracovaná navigácia.


Dostupnosť kľúčových informácií v správnej forme je základným predpokladom pre správne a rýchle rozhodnutia. Systém vyhodnocuje informácie a za využitie vnútorných nástrojov (napr. Prediktívne analýzy či Business Intelligence) predkladá užívateľovi podklady pre rozhodovanie.


Prostredie systému si každý užívateľ môže upraviť celkom podľa svojich individuálnych potrieb a zvyklostí. Príjemné, personifikované prostredie je k dispozícii vďaka novým vlastnostiam umožňujúcim definovať individuálne pracovné prostredie ako po obsahovej, tak vizuálnej stránke.

Moduly systému HELIOS Orange

Business Intelligence

Sleduje komplexné údaje o spoločnosti, podporuje rozhodovacie procesy a analyzuje úplnosť dát.

CRM

Identifikuje potencionálnych zákazníkov, pomáha efektívne riadiť obchodných zástupcov a vyhodnocuje obchodné aktivity.

Ekonomika

Poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o kľúčových ekonomických záležitostiach dôležitých pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji firmy.

Výroba

Riadi výrobu, zabezpečuje technickú prípravu výroby a zaisťuje kapacitné plánovanie.

Mzdy a personalistika

Umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd jednoduchou evidenciou personálnych a mzdových údajov zamestnancov.

Obchod a marketing

Efektívne obstaráva obchodné doklady, obsahuje systém cenotvorby, podporuje čiarové kódy, automaticky generuje dodávateľské objednávky.

Mobility

Prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov umožňuje prácu s údajmi skutočne kdekoľvek.

Doprava

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla, vyčísli ročnú výšku dane.

Servis

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla a vyčísli aj ročnú výšku dane.

Document Management System

Umožňuje efektívne spracovať akékoľvek dokumenty a informácie (elektronické súbory, oskenované dokumenty, zvukové záznamy).

Quality Management System

Riadi kvalitu a pokrýva kľúčovú agendu súvisiacu s manažovaním, meraním a plánovaním činností organizácie tak, aby sa zvyšovala výkonnosť.

E-commerce

Rieši oblasti od distribúcie nákupu, predaja, marketingu a servisovania produktov prostredníctvom elektronických systémov i prostredníctvom internetu.

Workflow

Automatizuje a riadi procesy naprieč celou firmou a zabezpečuje sledovanie toku dokladov aj stav ich spracovania.

Poľnohospodárstvo

Riadi, sleduje stavy a vykonáva kalkulácie výsledkov v priebehu mieniacich sa podmienok.

Skladová evidencia

Slúži k tvorbe skladových dokladov a inventúr.

Nástroje prispôsobenia

Slúžia k rozšíreniu možností systému a na jeho úpravy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám zákazníka

Opierame sa o reverené  technológie a štandardy

V dôsledku neustáleho rozvoja produktu HELIOS Orange odporúčame pravidelne aktualizovať softvér.

Nižšie nájdete odporúčané parametre technického vybavenia. Požiadavky sú uvedené iba pre operačný systém, databázový server HELIOS Orange. Neberie sa ohľad na ďalšie aplikácie a služby bežiace na pracovnej stanici alebo serveri (okrem MS Office), ktoré ďalej zvyšujú nároky na HW. Taktiež nie je braný ohľad na veľkosť databázy/databáz Asseco HELIOS Orange – tu treba posúdiť HW nároky samostatne a HW nároky prípadne upraviť.

Monoinštalácia

HELIOS Orange je nainštalovaný len na jednom počítači. Databáza aj aplikácia sú pustené na tom istom PC formou lokálneho prístupu. Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 1 GB odporúčame konfigurácie konzultovať s nami.

Server

HELIOS Orange je nainštalovaný len na dedikovanom SERVERI. SERVER spravuje databázu a zdieľa klientom aplikáciu na sieti. Za daných podmienok môže byť SERVER zároveň KLIENTOM formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Voľba počtu a výkonu procesorov závisí predovšetkým od počtu používateľov. Voľba veľkosti RAM závisí od počtu databáz. Pri počte používateľov > 10 a/alebo predpokladanej veľkosti databázy > 5 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.

Klient

Počítač KLIENTA systému HELIOS Orange v počítačovej sieti, kde je inštalovaný aj SERVER. KLIENT spúšťa aplikáciu zo zdieľanej zložky a pripája sa k databáze na SERVERI formou sieťového prístupu (LAN, WAN). Za daných podmienok môže KLIENT pracovať priamo na SERVERI formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 4 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.