Site Loader

Modul výroby můžete používat jednoduše. Evidovat a sledovat pouze to, co uznáte za vhodné.

Nejlépe sledujeme a evidujeme jen ty údaje a informace, ze kterých máme přímý užitek. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje řízení a kapacitní plánování výroby. Integrované logistické a finanční moduly zvyšují ekonomické přínosy z nasazení tohoto informačního systému ve výrobních společnostech.

 

 • Technická příprava výroby
 • Tvorba kalkulací
 • Podpora nabídkové činnosti
 • Varianty a alternativy
 • optimalizace zásob
 • Sledovatelnost ve výrobě
 • Podpora řízení kvality
 • Optimalizace kapacitních zdrojů
 • Kooperace
 • Sběr dat za pomoci terminálů
 • Účtování nedokončené výroby
 • Vyhodnocování zakázek

 

Technická příprava výroby

 • Jednoduché vytváření kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací
 • Prokazatelné termínové změnové řízení
 • Dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
 • Podpora norem ISO
 • Kopírování dokumentace z podobných výrobků

Tvorba kalkulací

 • Definice kalkulačních vzorců
 • Definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
 • Bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora nabídkové činnosti

 • Integrace s modulem Obchod
 • Tvorba nabídkové dokumentace
 • Podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
 • Možnost simulace kapacitního a materiálového zabezpečení nabídek

Varianty a alternativy

 • Možnost záměny materiálů jako na úrovni kusovníků tak i na kartě materiálu
 • Definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště
 • Zohlednění alternativ při přípravě skladových dokladů nebo v kapacitním plánování
 • Různé varianty technologie výroby
 • Výběr varianty výrobku před zadáním do výroby nebo při převodu na sklad

Optimalizace zásob

 • Automatické generování požadavků na nákup i výrobu
 • Optimalizace nákupu
 • Blokování materiálu pro výrobu
 • Porovnání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby

Sledovatelnost ve výrobě

 • Dohledání stavu rozpracování zakázky
 • Zpětné dohledání příčiny reklamace
 • Sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i na skladech
 • Možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
 • Ocenění zásob ve výrobě i na výrobních meziskladech v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora řízení kvality

 • Plánování a evidence kontrolních operací
 • Propojení se systémem řízení kvality Palstat

Optimalizace kapacitních zdrojů

 • Budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
 • Kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
 • Definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
 • Grafické výstupy z kapacitního plánu Kooperace
 • Definice požadavků na kooperaci
 • Tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 • Sledování stavu zboží v kooperaci

Kooperace

 • Definice požadavků na kooperaci
 • Tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 • Sledování stavu zboží v kooperaci

Sběr dat za pomoci terminálů

 • Tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
 • Používání čárových kódů ve výrobě nebo na skladech
 • Možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných terminálů
 • Podpora vzájemné komunikace terminálů se strojem

Účtování nedokončené výroby

 • Možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků nedokončené výroby
 • Sledování obratů nedokončené výroby na libovolné období
 • Zobrazení stavu nedokončené výroby k zvolenému datu

Vyhodnocování zakázek

 • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním příkazu nebo na zakázce
 • Vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 • Možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 • Podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 • Export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zasílání dokladů emailem nebo faxem