Site Loader

Modul výroby môžete používať jednoducho. Evidovať a sledovať len to, čo uznáte za vhodné.

Najvyššie sledujeme a evidujeme len tie údaje a informácie, z ktorých máme priamy úžitok. Na technickú prípravu výrobných procesov, ktorá je schopná vytvárať a uchovávať „životopis“ výrobku, nadväzuje riadenie a kapacitné plánovanie výroby. Integrované logistické a finančné moduly zvyšujú ekonomické prínosy z nasadenia tohto informačného systému vo výrobných spoločnostiach.

 • Technická príprava výroby
 • Tvorba kalkulácií
 • Podpora ponukovej činnosti
 • Varianty a alternatívy
 • optimalizácie zásob
 • Sledovateľnosť vo výrobe
 • Podpora riadenia kvality
 • Optimalizácia kapacitných zdrojov
 • Kooperácia
 • Zber dát za pomoci terminálov
 • Účtovanie nedokončenej výroby
 • Vyhodnocovanie zákaziek

 

Technická príprava výroby

 • Jednoduché vytváranie kusovníkov a postupov, importy dát z CAD aplikácií
 • Preukázateľné termínové zmenové konanie
 • Dohľadanie histórie zmien a podpora funkcií pre hromadné zmeny
 • Podpora noriem ISO
 • Kopírovanie dokumentácie z podobných výrobkov

Tvorba kalkulácií

 • Definícia kalkulačných vzorcov
 • Definovanie nákladov na jednotlivé strediská alebo pracoviská
 • Bilancovanie nákladov v jednotlivých položkách kalkulačného vzorca

Podpora ponukovej činnosti

 • Integrácia s modulom Obchod
 • Tvorba ponukovej dokumentácie
 • Podpora kalkulácie nákladov pre ponukovú činnosť
 • Možnosť simulácie kapacitného a materiálového zabezpečenia ponúk

Varianty a alternatívy

 • Možnosť zámeny materiálov ako na úrovni kusovníkov tak aj na karte materiálu
 • Definícia náhradných operácií na úrovni technologického postupu alebo pracoviska
 • Zohľadnenie alternatív pri príprave skladových dokladov alebo v kapacitnom plánovaní
 • Rôzne varianty technológie výroby
 • Výber varianty výrobku pred zadaním do výroby alebo pri prevode na sklad

Optimalizácia zásob

 • Automatické generovanie požiadaviek na nákup aj výrobu
 • Optimalizácia nákupu
 • Blokovanie materiálu na výrobu
 • Porovnanie materiálovej potreby so stavom skladu s ohľadom na budúce pohyby

Sledovateľnosť vo výrobe

 • Dohľadanie stave rozpracovania zákazky
 • Spätné dohľadanie príčiny reklamácie
 • Sledovanie a evidencia jednotlivých šarží alebo výrobných čísel vo výrobe i na skladoch
 • Možnosť sledovania histórie zmien kusovníkov a postupov na jednotlivých výrobných príkazoch formou odchýlkového riadenia
 • Ocenenie zásob vo výrobe i na výrobných medziskladoch v jednotlivých položkách kalkulačného vzorca

Podpora riadenia kvality

 • Plánovanie a evidencia kontrolných operácií
 • Prepojenie so systémom riadenia kvality Palstat

Optimalizácia kapacitných zdrojov

 • Budúce aj spätné plánovanie vyťaženosti jednotlivých zdrojov
 • Kombinácia režimu obmedzených a neobmedzených kapacít zdroje
 • Definícia plánovacích kalendárov na jednotlivé zdroje
 • Grafické výstupy z kapacitného plánu Kooperácia
 • Definícia požiadaviek na kooperáciu
 • Tvorba kooperačných objednávok a evidencia kooperácií
 • Sledovanie stavu tovaru v kooperácii

Kooperácia

 • Definícia požiadaviek na kooperáciu
 • Tvorba kooperačných objednávok a evidencia kooperácií
 • Sledovanie stavu tovaru v kooperácii

Zber dát za pomoci terminálov

 • Tlač čiarových kódov v rámci výrobnej dokumentácie
 • Používanie čiarových kódov vo výrobe alebo na skladoch
 • Možnosť zberu dát pomocou stacionárnych alebo prenosných terminálov
 • Podpora vzájomnej komunikácie terminálov so strojom

Účtovanie nedokončenej výroby

 • Možnosť automatického zaúčtovania prírastkov a úbytkov nedokončenej výroby
 • Sledovanie obratov nedokončenej výroby na ľubovoľné obdobie
 • Zobrazenie stavu nedokončenej výroby k zvolenému dátumu

Vyhodnocovanie zákaziek

 • Porovnanie plánovaných a skutočných nákladov na výrobnom príkaze alebo na zákazke
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme
 • Export dát do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zasielanie dokladov emailom alebo faxom